talk-topgallant

About phelieunhatminh

Description

Ph? li?u Nh?t Minh ?ã thành l?p h?n 10 n?m và ?i vào ho?t ??ng trong l?nh v?c thu mua ph? li?u này. V?i ngu?n nhân l?c d?i dào công ty thu mua t?t c? m?t hàng ph? li?u nh? s?t, ??ng, k?m, inox, nhôm, v?i cây,…. và thu mua nhà x??ng, công trình d? án v?i giá cao v?i các công trình ? khu v?c Hà N?i và lân c?n, ?à N?ng, và Khu v?c H? Chí Minh và lân c?n.
Công Ty TNHH Th??ng M?i Nh?t Minh

Tr? S?: 1218/11 QL1A, Khu Ph? 1, Ph??ng Th?i An, Qu?n 12, TP.HCM
Hotline/Zalo: 0933383678 anh Nh?t - 0976446883 anh Minh

Website: https://phelieunhatminh.com/

Email: [email protected]

Ads / Latest items listed

Sorry, no listings were found.