About carroll59edvardsen

Description

Mimo ?e jeste?my stosunkowo now? mark? na polskim rynku, posiadamy w swojej ofercie wy??cznie wysokiej jako?ci pasze przeznaczone dla koni sportowych, hodowlanych i nie tylko, których sk?ady zosta?y starannie przygotowane przez wykwalifikowanych specjalistów ds. ?ywienia koni. Doskonale zdajemy sobie spraw? z tego, jak wa?ne jest by pasza dla konia dostarcza?a mu odpowiedni? porcj? energii oraz niezb?dne sk?adniki od?ywcze, dlatego zadbali?my, by w naszej szerokiej ofercie znalaz?y si? pasze pochodz?ce jedynie od cenionych europejskich producentów. Ze wzgl?du na stosunkowo szybk? przemian? materii u koni, a tak?e mo?liwo?? odnowy biologicznej po wysi?ku, w procesie wzrostu i rozwoju zwierz?t, reprodukcji, konieczny jest udzia? w dawce pokarmowej witamin, szczególnie tych rozpuszczalnych w t?uszczach: A, D, E, K. S? to witaminy, których zwierz? nie syntetyzuje w organizmie, a musz? by? dostarczane w paszach naturalnych lub w postaci dodatków produkowanych przez przemys? paszowy. Cz?sto karmienie konia takimi mieszankami jest dobrym pomys?em je?li nie mamy do?wiadczenia w ?ywieniu koni lub mo?liwo?ci stosowania ró?norodnych sk?adników, stosowanie ich jest te? uzasadnione dla koni wyczynowych, którym nie ?atwo dostarczy? odpowiedni? ilo?? koniecznych sk?adników w tradycyjnej paszy.
Je?eli b?dziesz pod koniec skarmiania dosypywa? nowej paszy, na dnie stworzy si? warstwa startego pokarmu, który po jakim? czasie nie b?dzie ju? ?wie?y oraz zdatny do spo?ycia przez konia. Pojawiaj? si? na nim tak?e ikony, które u?atwi? szybk? identyfikacje dla jakiego rodzaju koni przeznaczona jest dana pasza dla koni . Dla zdrowego utuczenia konia powinni?my zatem zainteresowa? si? nie tylko zawarto?ci? t?uszczy w paszy, ale równie? ilo?ci? i rodzajem aminokwasów, czyli bia?ek, bo to one s? budulcem sprawnych mi??ni.

Sk?ad paszy dla koni sportowych to zbiór drogocennych sk?adników, które nie tylko dostarcz? odpowiednich mikroelementów, ale tak?e pomog? zachowa? zwierz?tom odpowiedni? sylwetk?. Cz?sto mo?emy spotka? w stajni konie które wykonuj? podobn? prac? oraz otrzymuj? takie same ilo?ci paszy obj?to?ciowej i tre?ciwej ale jeden z nich wygl?da jak p?czek w ma?le a drugi jak szczupak. Zawarte w paszy zbo?a mikronizowane oraz nasiona ro?lin oleistych zwi?kszaj? warto?? energetyczn? musli w formie powoli uwalniaj?cej si? energii, a tak?e stanowi? dodatek wielonienasyconych kwasów t?uszczowych omega-3 tak istotny dla starszych koni.


W?a?ciwie dobrana pasza dla koni nie tylko zaspokoi ich potrzeby pokarmowe, ale tak?e ureguluje procesy trawienne oraz dostarczy niezb?dnych do ?ycia sk?adników od?ywczych. Bo jak si? rozmawia z koniarzami, to niby wszyscy czaj?, ?e dost?p do siana ma by? sta?y, tylko stajni, które by to faktycznie oferowa?y, ze ?wiec? szuka?… Przewa?nie si? ?a?uje i leci po kosztach, a kto? wy?ej ju? napisa?, ?e obj?to?ciówka to podstawa diety i bez niej nie ma nic. Dla przyk?adu, konie ras zimnokrwistych tuczy?o si? onegdaj kukurydz?, która jako pasza wysokoenergetyczna dawa?a wprawdzie szybki i wyra?ny przyrost masy, ale równocze?nie sprawia?a, ?e karmione ni? zwierzaki by?y wyj?tkowo ma?o wytrzyma?e, s?abe i ma?o wydajne w pracy (na przyk?ad b?yskawicznie si? poci?y).

W zale?­no­?ci od inten­syw­no­?ci u?yt­ko­wa­nia koni, u?o­?o­nej dla nich daw­ki pokar­mo­wej oraz pla­no­wa­ne­go cza­su prze­by­wa­nia na pastwi­sku czy poje­dyn­czej kwa­te­rze przyj­mu­je si?, ?e obszar pastwi­ska dla jed­ne­go konia winien wyno­si? 30 - 40 arów, dla koni zaro­do­wych, któ­re powin­ny sp?­dza? znacz­nie wi?­cej cza­su, pobie­ra­j?c zie­lon­ki, na jed­n? sztu­k? nale­?y prze­zna­czy? 55 arów z rezer­w? oko­?o 10% udzia­?u ca?e­go are­a?u pastwisk w danym gospo­dar­stwie.

Ads / Latest items listed

Sorry, no listings were found.