About berthelsenberthelsen1

Description

?C?n chú ý các chi phí d? phát sinh khi xây nhà
Xây nhà là m?t trong nh?ng công vi?c quan tr?ng, c?n chú ý ?? vi?c thi công di?n ra thu?n l?i và t?t ??p nh?t. N?m b?t ???c các chi phí phát sinh khi xây d?ng nhà giúp b?n ch? ??ng h?n trong vi?c qu?n lý chi tiêu trong quá trình xây d?ng nhà ?.


Chi phí phát sinh thi?t k? n?i th?t
Trong quá trình thi?t k? n?i th?t, m?c dù ?ã tính toán tr??c ?ó nh?ng th??ng có m?t vài tình hu?ng x?y ra khi?n phát sinh chi phí. Tr??ng h?p ??u tiên có th? x?y ra ?ó là khi ?ang xây d?ng, gia ch? ??a th?y phong th?y v?, r?i nhà th?u nh?n xây nhà ph?i thay ??i n?i th?t, ??c ?ng n??c, ? ?i?n, ph? ki?n c?a v? sinh… d?n ??n phát sinh chi phí. C?ng có th? do tr??ng h?p ki?n trúc s? và ng??i thi?t k? không th?ng nh?t quan ?i?m nên thay ??i n?i th?t. Do ?ó, gia ch? c?n lên ph??ng án thi?t k? n?i th?t th?t chi ti?t ?? tránh thay ??i quá nhi?u v? sau, d?n ??n phát sinh thêm chi phí.

Chi phí phát sinh v? b?n v?

N?u b?n mua s?n b?n v? thi?t k? nhà ? trên m?ng s? gi?m ???c chi phí thi?t k? trong công trình. Tuy nhiên l?i thêm chi phí phát sinh khi ph?i thuê ki?n trúc s? ch?nh s?a m?u thi?t k? cho phù h?p v?i s? thích, di?n tích ??t, nhu c?u s? d?ng c?a gia ?ình. Và s? t?n chi phí h?n so v?i d? ??nh tr??c ?ây.
b?n l? vách ng?n v? sinh Khi b?n thay ??i b?n v? ho?c thay ??i m?t chi ti?t nào ?ó s? c?ng d?n ??n phát sinh chi phí. ?? gi?i quy?t phát sinh này, gia ch? khi xây d?ng c?n xác ??nh rõ mình thích gì, nói v?i ki?n trúc s? và tuân th? ph??ng án thi?t k? ?ó.

ph? ki?n vách ng?n v? sinh ch?t l??ng cao Chi phí phát sinh khi mua v?t li?u

Giá c? các lo?i v?t li?u xây d?ng trong m?i n?m ?ã khác nhau r?t nhi?u. Vì th?, b?n nên xem xét giá c? nhi?u n?i, tìm nhà cung c?p uy tín, giá c? phù h?p và có th? ký h?p ??ng ngay t?i th?i ?i?m ?ó, gi?m b?t chi phí phát sinh ngoài mong mu?n. Ví d?, c?n tham kh?o k? l??ng giá vách ng?n di ??ng, vách ng?n v? sinh hay các ph? ki?n khoá c?a nhà v? sinh...?? không b? các ??n v? kém ch?t l??ng nâng giá.

Gia ch? khi xây d?ng nhà c?ng nên d? trù kinh phí mua v?t li?u, kinh phí phát sinh cho v?t li?u xây d?ng kho?ng 20-50% ?? ??m b?o ch? ??ng h?n trong quá trình xây d?ng nhà ?.
Chú ý v?t li?u khi mua, tránh mua ph?i v?t li?u kém ch?t l??ng, ?nh h??ng ??n ch?t l??ng công trình.
Chi phí phát sinh khi làm gi?y phép xây d?ng

?ôi khi b?n s? g?p r?c r?i gi?a lý thuy?t gi?y phép xây d?ng và th?c t? vi?c xin gi?y phép xây d?ng gây ra nh?ng tr? ng?i trong quá trình thi công, xây d?ng nhà ?. T?ng thêm nh?ng chi phí phát sinh không mong mu?n. ?? giúp ch?n b?n l? nhà v? sinh ch?t l??ng nh?t.

Thêm vào ?ó, khi có quy ??nh v? làm gi?y phép, v?n b?n m?i v? th? t?c c?p phép xây d?ng nh?ng ch? nhân ch?a c?p nh?t ???c nên có nh?ng thay ??i v? chi phí và th?i gian xin gi?y phép lâu c?ng làm t?ng chi phí.

Chi phí phát sinh do ch?m ti?n ??

Ti?n ?? thi công c?ng s? quy?t ??nh, ?nh h??ng nhi?u ??n chi phí xây d?ng. C?n th?ng nh?t và quy ??nh trách nhi?m ti?n ?? v?i ??n v? thi công ?? d? dàng gi?i quy?t nh?ng v?n ?? th?c m?c sau này.

Bi?t ???c nh?ng thông tin này ch?c ch?n b?n s? có s? ch? ??ng trong tính toán chi phí xây d?ng ?? d? trù và gi?m thi?u vi?c phát sinh chi phí không mong mu?n.

Ads / Latest items listed

Sorry, no listings were found.

Array
(
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [REQUEST_URI] => /author/berthelsenberthelsen1/
  [USER] => ssmedia
  [HOME] => /home/ssmedia
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => [email protected]
  [REDIRECT_SCRIPT_URL] => /author/berthelsenberthelsen1/
  [REDIRECT_SCRIPT_URI] => http://buyandsellhair.com/author/berthelsenberthelsen1/
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => [email protected]
  [SCRIPT_URL] => /author/berthelsenberthelsen1/
  [SCRIPT_URI] => http://buyandsellhair.com/author/berthelsenberthelsen1/
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_HOST] => buyandsellhair.com
  [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 54.163.20.57
  [HTTP_X_FORWARDED_HOST] => buyandsellhair.com
  [HTTP_X_FORWARDED_PORT] => 80
  [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => http
  [HTTP_X_FORWARDED_SERVER] => buyandsellhair.com
  [HTTP_X_REAL_IP] => 54.163.20.57
  [HTTP_CF_CONNECTING_IP] => 54.163.20.57
  [HTTP_CF_VISITOR] => {\"scheme\":\"http\"}
  [HTTP_CF_IPCOUNTRY] => US
  [HTTP_CF_RAY] => 47cdcad1a72fc1b3-IAD
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [PATH] => /usr/local/jdk/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin:/opt/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_NAME] => buyandsellhair.com
  [SERVER_ADDR] => 209.59.160.197
  [SERVER_PORT] => 80
  [REMOTE_ADDR] => 54.163.20.57
  [DOCUMENT_ROOT] => /home/ssmedia/public_html
  [REQUEST_SCHEME] => http
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /home/ssmedia/public_html
  [SERVER_ADMIN] => [email protected]
  [SCRIPT_FILENAME] => /home/ssmedia/public_html/index.php
  [REMOTE_PORT] => 51174
  [REDIRECT_URL] => /author/berthelsenberthelsen1/
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => 
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1542747061.17
  [REQUEST_TIME] => 1542747061
  [argv] => Array
    (
    )

  [argc] => 0
)